Vilkår og Betingelser


Fornøydgaranti

Garasjeteknikk AS har en angremulighet som heter fornøydgaranti. Dette innebærer at alle kunder har en 30 dagers angrefrist. Vi etterspør ingen grunn til hevelse av kjøpet i denne perioden. Vi forutsetter at varen er ubrukt og i uskadet stand.

Det eneste du som kunde trenger å betale er returfrakten til Carlift.no sin adresse. Vi hjelper gjerne til med egne fraktavtaler.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med dette.

Generelt

Alle produkter kjøpt hos oss kommer umontert, med mindre dette er avtalt eller spesifisert i annonse. Enkelte av produktene vil kreve årlig kontroll/kalibrering, dette er ikke inkludert med mindre annet er spesifisert.

Skjema for angrerett kan enkelt lastes ned under.

Frakt

Frakt fra lagerpunkter til kundeadresser er eks.mva med mindre annet er spesifisert i annonse. Pakker under 30kg sendes per post.

Du kan også hente produktene på våre avdelinger etter avtale.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Garasjeteknikk AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Varen er å anse som Garasjeteknikk AS sin eiendom, intill kjøper har betalt 100% av fakturert beløp.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden (Avik kan forekomme grunnet lagerstatus).

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, få returnert/hentet varen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15. Reklamasjon

Kort forklart:

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer slik den er lovet, der bruker har fulgt brukermanual for riktig bruk, er dette en fabrikkfeil. Vi anbefaler da kjøper til å reklamere på produkt, innen reklamasjonsfristen.

Oppstår det en feil på et produkt der bruker har benyttet produktet feil i henhold til brukermanual vil dette ansees som brukerfeil, og krav på reklamasjon bortfaller.

Regler:

En reklamasjon er en erklæring om innsigelse på en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selger ved feil eller mangler på varen eller tjenesten du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, som allerede var der da varen ble kjøpt. Retten til reklamasjon følger av kjøpsloven, ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

Ved salg i næring (proffmarkedet) kan det bli fastsatt kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

En garanti er en privat avtale mellom kjøper og selger og/eller produsent. I en slik avtale kan det være nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler, ut over det som følger av reklamasjonsretten. En generell garanti vil aldri kunne dekke brukerfeil, ytre påvirkning eller manglende vedlikehold.

Hvilke krav kan du stille ved reklamasjon:

For å kunne kreve en reklamasjon må du har fulgt alle bestemmelser som følger med produktet, herunder f.eks. brukerveiledning, opplysningsplikt og håndtering. Opplever du produksjonsfeil eller mangler i leveransen kan du kreve:

 • Reparasjon / utbedring
 • Ny eller tilsvarende vare (omlevering)
 • Prisavslag
 • Heving av kjøpet

Heving av kjøpet Selger har i hovedsak rett til å utbedre feilen, avhengig av bl.a. omfang og verdi. Hvis du har skadet varen, endret eller brukt den feil, vil reklamasjon kunne bortfalle.

Dine forpliktelser som kjøper:

Som kunde skal du snarest etter mottak undersøke om leveransen er i samsvar med avtalt forsendelse. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Er det gjort skade fra transportør må du som hovedregel varsle / anføre dette før du signerer for mottak. Dette gjelder i hovedsak ved ytre skader.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler skal alltid meddeles skriftlig, i henhold til de generelle vilkår som er presentert fra selger eller via følgebrev / sendingsbekreftelse. Det finnes normalt eget skjema for elektronisk innmelding til forhandler / produsent.

Kjøp via forhandler:

Hvis produktet er kjøpt via en grossist eller forhandler, skal du som kunde ta kontakt med den aktuelle selger (fakturasender). Selgeren av produktet vil deretter gi den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved sending til servicepartner skal du selv kontakte forhandler eller servicepartner for bestilling, eller benytte serviceskjema som gjelder for din forhandler.

Ved feil på salgsgjenstanden har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Vær særlig oppmerksom på:

 • Feil og mangler som skyldes feil bruk, må dekkes av kunde.
 • For maskiner og tekniske produkter skal serviceintervaller være overholdt og kunne dokumenteres for at reklamasjon kan gjøres gyldig. Det skal foreligge kvitteringsliste eller annen rapport som synliggjør oppfølging av service.
 • Det skal kun brukes originale deler i garantiperioden. Det anbefales også originale deler etter garantitidens utløp, for å sikre god funksjonalitet.
 • Reparasjonsarbeid i forbindelse med garantier gjelder innenfor normal arbeidstid. Forlanger kunde garantiarbeid utført utenom normal arbeidstid, belastes kunde for merkostnader i forbindelse med overtid.
 • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste.
 • Hvis det rekvireres verkstedstøtte, og det ikke kan påvises feil, må kunde selv betale merkostnader for dette.
 • Garantier gjelder aldri normale slitedeler.

Garasjeteknikk AS generelle vilkår:

Ut over dette dokumentets beskrivelse, gjelder GT sine generelle vilkår for alle grossister og forhandlere, men følgende hovedlinjer:

 • Varer tas ikke i retur uten forhåndsgodkjennelse, dersom annet ikke er avtalt i samarbeidsavtale. Returnerte varer som ikke er avtalt, krediteres ikke.
 • Ved gyldig reklamasjon, dekker GT returkostnaden så fremt det benyttes avtalt speditør. Det aksepteres ikke bruk av annen speditør, dersom dette ikke avtales spesielt. Kunde må normalt selv dekke returen, og får refundert kostnaden ved godkjent reklamasjon.
 • Ved service og reparasjoner, dekker GT frakt èn vei, dersom det ikke finnes akseptabelt serviceverksted lokalt. Innenfor garantien, dekker GT frakt begge veier, forutsatt at riktig speditør er benyttet.  


Fornøydgaranti

Garasjeteknikk AS har en angremulighet som heter fornøydgaranti. Dette innebærer at alle kunder har en 30 dagers angrefrist. Vi etterspør ingen grunn til hevelse av kjøpet i denne perioden. Vi forutsetter at varen er ubrukt og i uskadet stand.

Det eneste du som kunde trenger å betale er returfrakten til Carlift.no sin adresse. Vi hjelper gjerne til med egne fraktavtaler.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med dette.

Generelt

Alle produkter kjøpt hos oss kommer umontert, med mindre dette er avtalt eller spesifisert i annonse. Enkelte av produktene vil kreve årlig kontroll/kalibrering, dette er ikke inkludert med mindre annet er spesifisert.

Skjema for angrerett kan enkelt lastes ned under.

Frakt

Frakt fra lagerpunkter til kundeadresser er eks.mva med mindre annet er spesifisert i annonse. Pakker under 30kg sendes per post.

Du kan også hente produktene på våre avdelinger etter avtale.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Garasjeteknikk AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Varen er å anse som Garasjeteknikk AS sin eiendom, intill kjøper har betalt 100% av fakturert beløp.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden (Avik kan forekomme grunnet lagerstatus).

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, få returnert/hentet varen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15. Reklamasjon

Kort forklart:

Dersom du har kjøpt en vare som ikke fungerer slik den er lovet, der bruker har fulgt brukermanual for riktig bruk, er dette en fabrikkfeil. Vi anbefaler da kjøper til å reklamere på produkt, innen reklamasjonsfristen.

Oppstår det en feil på et produkt der bruker har benyttet produktet feil i henhold til brukermanual vil dette ansees som brukerfeil, og krav på reklamasjon bortfaller.

Regler:

En reklamasjon er en erklæring om innsigelse på en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selger ved feil eller mangler på varen eller tjenesten du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, som allerede var der da varen ble kjøpt. Retten til reklamasjon følger av kjøpsloven, ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

Ved salg i næring (proffmarkedet) kan det bli fastsatt kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

En garanti er en privat avtale mellom kjøper og selger og/eller produsent. I en slik avtale kan det være nærmere avgrensede rettigheter ved feil eller mangler, ut over det som følger av reklamasjonsretten. En generell garanti vil aldri kunne dekke brukerfeil, ytre påvirkning eller manglende vedlikehold.

Hvilke krav kan du stille ved reklamasjon:

For å kunne kreve en reklamasjon må du har fulgt alle bestemmelser som følger med produktet, herunder f.eks. brukerveiledning, opplysningsplikt og håndtering. Opplever du produksjonsfeil eller mangler i leveransen kan du kreve:

 • Reparasjon / utbedring
 • Ny eller tilsvarende vare (omlevering)
 • Prisavslag
 • Heving av kjøpet

Heving av kjøpet Selger har i hovedsak rett til å utbedre feilen, avhengig av bl.a. omfang og verdi. Hvis du har skadet varen, endret eller brukt den feil, vil reklamasjon kunne bortfalle.

Dine forpliktelser som kjøper:

Som kunde skal du snarest etter mottak undersøke om leveransen er i samsvar med avtalt forsendelse. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Er det gjort skade fra transportør må du som hovedregel varsle / anføre dette før du signerer for mottak. Dette gjelder i hovedsak ved ytre skader.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler skal alltid meddeles skriftlig, i henhold til de generelle vilkår som er presentert fra selger eller via følgebrev / sendingsbekreftelse. Det finnes normalt eget skjema for elektronisk innmelding til forhandler / produsent.

Kjøp via forhandler:

Hvis produktet er kjøpt via en grossist eller forhandler, skal du som kunde ta kontakt med den aktuelle selger (fakturasender). Selgeren av produktet vil deretter gi den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved sending til servicepartner skal du selv kontakte forhandler eller servicepartner for bestilling, eller benytte serviceskjema som gjelder for din forhandler.

Ved feil på salgsgjenstanden har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Vær særlig oppmerksom på:

 • Feil og mangler som skyldes feil bruk, må dekkes av kunde.
 • For maskiner og tekniske produkter skal serviceintervaller være overholdt og kunne dokumenteres for at reklamasjon kan gjøres gyldig. Det skal foreligge kvitteringsliste eller annen rapport som synliggjør oppfølging av service.
 • Det skal kun brukes originale deler i garantiperioden. Det anbefales også originale deler etter garantitidens utløp, for å sikre god funksjonalitet.
 • Reparasjonsarbeid i forbindelse med garantier gjelder innenfor normal arbeidstid. Forlanger kunde garantiarbeid utført utenom normal arbeidstid, belastes kunde for merkostnader i forbindelse med overtid.
 • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste.
 • Hvis det rekvireres verkstedstøtte, og det ikke kan påvises feil, må kunde selv betale merkostnader for dette.
 • Garantier gjelder aldri normale slitedeler.

Garasjeteknikk AS generelle vilkår:

Ut over dette dokumentets beskrivelse, gjelder GT sine generelle vilkår for alle grossister og forhandlere, men følgende hovedlinjer:

 • Varer tas ikke i retur uten forhåndsgodkjennelse, dersom annet ikke er avtalt i samarbeidsavtale. Returnerte varer som ikke er avtalt, krediteres ikke.
 • Ved gyldig reklamasjon, dekker GT returkostnaden så fremt det benyttes avtalt speditør. Det aksepteres ikke bruk av annen speditør, dersom dette ikke avtales spesielt. Kunde må normalt selv dekke returen, og får refundert kostnaden ved godkjent reklamasjon.
 • Ved service og reparasjoner, dekker GT frakt èn vei, dersom det ikke finnes akseptabelt serviceverksted lokalt. Innenfor garantien, dekker GT frakt begge veier, forutsatt at riktig speditør er benyttet.